Aviso legal

ReCreo Marketing, Sociedade Cooperativa Galega, responsable deste sitio web, en diante, ReCreo Marketing, S. Coop. Galega, pon ao dispor das usuarias o presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a todas as usuarias do sitio web respecto a cales son as condicións de uso. 

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación. 

ReCreo Marketing, S. Coop. Galega, resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento das usuarias ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de www.recreomarketing.com , que está rexistrada por ReCreo Marketing, S. Coop. Galega.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

· Denominación social:    

ReCreo Marketing, S. Coop. Galega

· Nome comercial:        

ReCreo Marketing

· NIF:                

F-16804197 

· Domicilio:            

Polígono Industrial Barro-Meis

Parcela A 4.5, Porta 20

36692 Barro – Pontevedra

· Números de contacto           

641 79 79 80

618 55 66 93

· E-mail:            

ola@recreomarketing.com

· Nº de Rexistro:       

1179-PO (TomoXIII, Folla 1179-PO, nº asento 1 e 2)

Cooperativa de traballo asociado, adicada ao Marketing, Deseño gráfico e web, Publicidade, RR.SS., Eventos e Formación.

2. OBXECTO 

A través do Sitio web, ofrecémoslles ás usuarias a posibilidade de acceder á información sobre os nosos servizos.

3. PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DATOS 

Cando para o acceso a determinados contidos ou servizo sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, as usuarias garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A  cooperativa dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Privacidade.

4. PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

A Usuaria recoñece e acepta que todos os contidos que se mostran no Espazo Web e en especial, deseños, textos, imaxes, logos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, marcas, ou calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial están suxeitos a dereitos de Propiedade Intelectual e todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outros elementos inseridos no páxina, que son propiedade exclusiva da cooperativa e/ou de terceiros, quen ten o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. Por todo iso a Usuaria comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar tales contidos mantendo indemne á cooperativa de calquera reclamación que se derive do incumprimento de tales obrigacións.

En ningún caso o acceso ao Espazo Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. As presentes Condicións Xerais de Uso do Espazo Web non confiren ás usuarias ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do Espazo Web e/ou dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereitos estará suxeito á previa e expresa autorización especificamente outorgada para ese efecto pola cooperativa ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de computador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste Espazo, así como o propio Espazo no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. A cooperativa é titular dos elementos que integran o deseño gráfico do Espazo Web, o menú, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido do Espazo Web ou, en calquera caso dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos. O contido disposto no Espazo Web non poderá ser reproducido nin en todo nin en parte, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir e/ou manipular o «copyright» así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren conter os contidos. A Usuaria de deste Espazo Web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidese perxudicalos, reservándose en todo caso a cooperativa o exercicio de cantos medios ou accións legais lle correspondan en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

5. OBRIGACIÓNS E RESPONSABILIDADES DO USUARIO DO ESPAZO WEB

A Usuaria comprométese a:

 1. Facer un uso adecuado e lícito do Espazo Web así como dos contidos e servizos, de conformidade con: (i) a lexislación aplicable en cada momento; (ii) as Condicións Xerais de Uso do Espazo Web; (iii) a moral e boas costumes xeralmente aceptadas e (iv) a orde pública.
 2. Proverse de todos os medios e requirimentos técnicos que se precisen para acceder ao Espazo Web.
 3. Facilitar información veraz ao cumprimentar cos seus datos de carácter persoal os formularios contidos no Espazo Web e a mantelos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, á situación real da Usuaria. A Usuaria será a única responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause á cooperativa ou a terceiros pola información que facilite.

Non obstante o establecido no apartado anterior, a Usuaria deberá así mesmo absterse de:

 1. Facer un uso non autorizado ou fraudulento do Espazo Web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático.
 2. Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do Espazo Web, sen cumprir as condicións esixidas para o devandito acceso.
 3. Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do Espazo Web, dos seus provedores ou de terceiros.
 4. Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos da cooperativa, provedores ou de terceiros.
 5. Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos da cooperativa, terceiros provedores e outras usuarias.
 6. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
 7. Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos da cooperativa ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos de información que poidan inserirse nos contidos.
 8. Obter e tentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxeron á súa disposición a este efecto ou se indicaron expresamente nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente na internet por non entrañar un risco de dano ou inutilización do Espazo web e/ou dos contidos.
 9. En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, a Usuaria comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que: 

• De calquera forma sexa contrario, #menosprezar ou atenche contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación vixente.

• Induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.

• Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.

• Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública. 

• Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor.

• Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico.

• Se atopa protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente á sociedade ou a terceiros sen que fose autorizado o uso que se pretenda realizar.

• Sexa contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas.

• Constitúa calquera tipo de publicidade.

• Inclúa calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do Espazo Web.

Se para acceder a algúns dos servizos e/ou contidos do Espazo Web, se lle proporcionase un contrasinal, obrígase a usala de maneira dilixente, manténdoa en todo momento en segredo. En consecuencia, será responsable da súa adecuada custodia e confidencialidade, comprometéndose a non cedela a terceiros, de maneira temporal ou permanente, nin a permitir o acceso aos mencionados servizos e/ou contidos por parte de persoas alleas. Igualmente, obrígase a notificar á sociedade calquera feito que poida supoñer un uso indebido do seu contrasinal, como, a título enunciativo, o seu roubo, extravío ou o acceso non autorizado, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. En consecuencia, mentres non efectúe a notificación anterior, a cooperativa quedará eximida de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido do seu contrasinal, sendo da súa responsabilidade calquera utilización ilícita dos contidos e/ou servizos do Espazo Web por calquera terceiro ilexítimo. Se de maneira neglixente ou  dolosa incumprise calquera das obrigacións establecidas nas presentes Condicións Xerais de Uso, responderá por todos os danos e prexuízos que do devandito incumprimento puidesen derivarse para a cooperativa.

6. RESPONSABILIDADES

Non se garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas na web que poidan verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que están fóra do seu control. Non se fai responsable das decisións que puidesen adoptarse como consecuencia do acceso aos contidos ou informacións ofrecidas.

Poderase interromper o servizo, ou resolver de modo inmediato a relación coa Usuaria, se se detecta que un uso do seu Espazo Web, ou de calquera dos servizos ofertados no mesmo, é contrario ás presentes 

Condicións Xerais de Uso.

Non nos facemos responsables por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos derivados do uso do Espazo Web.

Unicamente será responsable de eliminar, canto antes, os contidos que poidan xerar tales prexuízos, sempre que así se notifique. En especial non seremos responsables dos prexuízos que se puidesen derivar, entre outros, de:

 1. Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e/ou erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control da cooperativa.
 2. Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros.
 3. Abuso indebido ou inadecuado do Espazo Web.
 4. Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo. O administrador do espazo web resérvase o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente no Espazo Web.

A cooperativa exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte das usuarias de Espazo Web. Así mesmo queda exonerado de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mesmos unicamente para a prestación dos servizos de consultas e dúbidas. Doutra banda, en caso de causar danos e prexuízos por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos, poderá ser o Usuario reclamado polos danos ou prexuízos causados.

Vostede manterá á cooperativa indemne fronte a calquera danos e prexuízos que se deriven de reclamacións, accións ou demandas de terceiros como consecuencia do seu acceso ou uso do Espazo Web. Así mesmo, vostede obrígase a indemnizar fronte a calquera danos e prexuízos, que se deriven do uso pola súa banda de “robots”, “spiders”, “crawlers” ou ferramentas similares empregadas co fin de solicitar ou extraer datos ou de calquera outra actuación pola súa banda que impoña unha carga irrazonable sobre o funcionamento do Espazo Web.

7.  HIPERVÍNCULOS

A Usuaria obrígase a non reproducir de ningún modo, nin sequera mediante un hiperenlace ou hipervínculo, o Espazo Web, así como ningún dos seus contidos, salvo autorización expresa e por escrito do responsable do ficheiro.

O Espazo Web pode incluír ligazóns a outros espazos web, xestionados por terceiros, con obxecto de facilitar o acceso da Usuaria á información de empresas colaboradoras e/ou patrocinadoras. Conforme con iso, a sociedade non se responsabiliza do contido dos devanditos Espazos web, nin se sitúa nunha posición de garante nin/ou de parte ofertante dos servizos e/ou información que se poidan ofrecer a terceiros a través das ligazóns de terceiros.

Concédese á Usuaria un dereito limitado, revocable e non exclusivo a crear ligazóns á páxina principal do Espazo Web exclusivamente para uso privado e non comercial. Os Espazos web que inclúan ligazón a noso Espazo Web (i) non poderán falsear a súa relación nin afirmar que se autorizou tal ligazón, nin incluír marcas, denominacións, nomes comerciais, logotipos ou outros signos distintivos da nosa sociedade; (ii) non poderán incluír contidos que poidan considerarse de mal gusto, obscenos, ofensivos, controvertidos, que inciten á violencia ou a discriminación por razón de sexo, raza ou relixión, contrarios á orde pública ou ilícitos; (iii) non poderán enlazar a ningunha páxina do Espazo Web distinta da páxina principal; (iv) deberá enlazar coa propia dirección do Espazo Web, sen permitir que o Espazo web que realice a ligazón reproduza o Espazo Web como parte da súa web ou dentro dun dos seus “frames” ou crear un “browser” sobre calquera das páxinas do Espazo Web. A cooperativa poderá solicitar, en calquera momento, que elimine calquera ligazón ao Espazo Web, despois do cal deberá proceder de inmediato á súa eliminación.

A cooperativa non pode controlar a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros Espazos web que teñan establecidos ligazóns con destino ao Espazo Web.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

Para utilizar algúns dos Servizos, a Usuaria debe proporcionar previamente certos datos de carácter persoal. A cooperativa tratará automatizadamente estes datos e aplicará as correspondentes medidas de seguridade, todo iso en cumprimento do RGPD, LOPDGDD e LSSI. A Usuaria pode acceder á política seguida no tratamento dos datos persoais, así como o establecemento das finalidades previamente establecidas, nas condicións definidas na Política de Privacidade.

9. COOKIES

A cooperativa resérvase o dereito de utilizar a tecnoloxía “cookie” no Espazo Web, a fin de recoñecelo como Usuaria frecuente e personalizar o uso que realice do Espazo Web mediante a preselección do seu idioma, ou contidos máis desexados ou específicos.

As  cookies recompilan a dirección IP do usuario sendo Google o responsable do tratamento desta información.

As cookies son ficheiros enviados a un navegador, por medio dun servidor Web, para rexistrar a navegación da Usuaria no Espazo Web, cando a Usuaria permita a súa recepción. Se vostede o desexa, pode configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

Grazas ás cookies, resulta posible que se poida recoñecer o navegador do computador utilizado pola Usuaria coa finalidade de facilitar contidos e ofrecer as preferencias de navegación ou publicitarias que a Usuaria, aos perfís demográficos das usuarias así como para medir as visitas e parámetros do tráfico, controlar o progreso e número de entradas.

10. DECLARACIÓNS E GARANTÍAS

En xeral, os contidos e servizos ofrecidos no Espazo Web teñen carácter meramente informativo. Por conseguinte, ao ofrecelos, non se outorga garantía nin declaración algunha en relación cos contidos e servizos ofrecidos no Espazo web, incluíndo, a título enunciativo, garantías de licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, ou  comerciabilidade, salvo na medida en que por lei non poidan excluírse tales declaracións e garantías.

11. FORZA MAIOR

A cooperativa non será responsable en todo caso, de imposibilidade de prestar servizo, se esta se debe a interrupcións prolongadas da subministración eléctrica, liñas de telecomunicacións, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior ou de caso fortuíto.

12. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia, as partes se someteran aos Xulgados e Tribunais do domicilio social do Responsable do sitio web.

No caso de que calquera estipulación das presentes Condicións Xerais de Uso resultase inexigible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia dunha resolución xudicial ou administrativa, dita inexigibilidad ou nulidade non fará que as presentes Condicións Xerais de Uso resulten inexigibles ou nulas no seu conxunto. Nos devanditos casos, a cooperativa procederá á modificación ou substitución da devandita estipulación por outra que sexa válida e esixible e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.

Política de privacidade e protección de datos

Esta Política de Privacidade aplícase cando utilizas os servizos de ReCreo Marketing, S. Coop. Galega, as nosas páxinas web e cando contactas connosco utilizando os medios que poñemos á túa disposición (teléfono, correo electrónico e redes sociais), e a través da mesma, de conformidade co noso compromiso de transparencia, informámosche sobre os datos que recopilamos e para que os utilizamos.

ReCreo Marketing, S. Coop. Galega trata os datos de forma lícita, leal e transparente. Unicamente trata aqueles datos que son adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins determinados, explícitos e lexítimos para os que os obtén, e non os trata para fins incompatibles con aqueles.

Esta Política é permanentemente accesible a través da ligazón habilitada no sitio web, denominado “Aviso Legal”, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificarse a configuración dos servizos ou o tipo de negocio desenvolvido. As modificacións que impliquen cambios na prestación do servizo contratado, ou requiran do consentimento dos interesados, comunicaranse cunha antelación de quince días naturais para que os interesados poidan manifestar a súa oposición ao tratamento dos seus datos segundo o cambio descrito, ou para que os clientes poidan adoptar as medidas que estimen oportunas en relación á modificación comunicada. Se transcorrido o prazo proporcionado a usuaria accede de novo aos seus servizos ou non comunica a súa oposición, entenderanse aceptadas as novas condicións.

Quen é a Responsable do tratamento?

ReCreo Marketing, S. Coop. Galega

Polígono Industrial Barro-Meis

Parcela A 4.5, Porta 20

36692 Barro – Pontevedra

F-16804197

Con que finalidade e lexitimación tratamos os datos?

Para acceder e/ou navegar polo sitio web de www.recreomarketing.com non é necesario achegar ningún dato. O carácter obrigatorio da resposta ás preguntas que se expoñen, ou dos datos que se solicitan a través do sitio web, indícase mediante a incorporación dun  asterisco (*) a continuación da pregunta ou campo do formulario. En caso de non proporcionarse os datos requiridos non será posible prestar o servizo ou funcionalidade solicitados.

ReCreo Marketing, S. Coop. Galega, non trata datos de menores de idade en ningún caso, debido a que unicamente se permite o rexistro como usuaria e a contratación de servizos a través do sitio web  www.recreomarketing.com a persoas maiores de idade con plena capacidade para actuar no tráfico xurídico.

En ReCreo Marketing, S. Coop. Galega, tratamos a información rexistrada de conformidade coas seguintes finalidades:

 • Datos de tráfico e localización: ReCreo Marketing, S. Coop. Galega, conserva os datos xerados no marco da prestación dos servizos de comunicacións electrónicas, ao dispor das autoridades competentes, de conformidade coa Lei 25/2007, do 18 de outubro. Estes datos non se utilizan con fins de promoción comercial. A base  lexitimadora do tratamento é o cumprimento dunha obrigación legal.
 • Candidatos: os datos facilitados polas persoas interesadas en traballar en ReCreo Marketing, S. Coop. Galega, utilízanse nos procesos de selección de empregados que desenvolvemos. A base lexitimadora do tratamento é o consentimento.
 • Contacto: os datos recibidos por calquera dos medios e/ou canles de contacto indicados no sitio web, utilízanse coa finalidade de xestionar as solicitudes ou incidencias comunicadas polas persoas interesadas. As chamadas poden ser gravadas coa finalidade de mellorar a calidade dos servizos e por motivos de seguridade para acreditar as instrucións recibidas ou a información proporcionada. A base lexitimadora do tratamento é o interese lexítimo de ReCreo Marketing, S. Coop. Galega en atender e xestionar as peticións recibidas.
 • Actividades promocionais en redes sociais: os datos das persoas participantes nas accións promocionais a través de redes sociais, son tratados coa exclusiva finalidade de desenvolver a actividade promocional, sorteo ou concurso correspondente, así como a entrega do correspondente premio, no seu caso. A base  lexitimadora do tratamento é o consentimento.
 • Seguridade: consérvanse rexistros de auditoria dos sistemas de información e redes de ReCreo Marketing, S. Coop. Galega, para manter a seguridade das redes, a infraestrutura técnica e os servizos, e detectar ou impedir a utilización abusiva ou fraudulenta dos servizos ou sitios web. A base lexitimadora do tratamento é o interese lexítimo de ReCreo Marketing, S. Coop. Galega.
 • Exercicio de dereitos polas persoas interesadas: os datos proporcionados utilízanse coa finalidade de atender e dar resposta ás persoas interesadas que exerciten os seus dereitos conforme á normativa sobre protección de datos. A base lexitimadora do tratamento é o cumprimento dunha obrigación legal e os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.
 • Notificacións sobre protección de datos: os datos proporcionados utilízanse coa finalidade de xestionar os incidentes e notificacións relacionados coa seguridade de conformidade coa normativa sobre protección de datos. A base lexitimadora do tratamento é o cumprimento dunha obrigación legal e os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.

ReCreo Marketing, S. Coop. Galega utiliza  cookies anónimas e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais dos visitantes.

ReCreo Marketing, S. Coop. Galega unicamente tratará os datos persoais das persoas interesadas de conformidade coas finalidades descritas no Aviso Legal nas Condicións Xerais de Contratación dos servizos contratados en cada caso. As persoas interesadas son informadas do tratamento dos seus datos nos termos anteriormente indicados mediante a aceptación da presente Política de Privacidade de ReCreo Marketing, S. Coop. Galega, ou ao contratar o servizo específico que esixa devandito tratamento de conformidade coas Condicións Xerais de Contratación do servizo que corresponda.

As usuarias deben absterse de proporcionar datos de carácter persoal doutras persoas interesadas, salvo que dispoñan da pertinente autorización, segundo a cal devanditas interesadas serían previa e debidamente informadas sobre o contido da presente Política de Privacidade e, en concreto, que consenten que os seus datos sexan facilitados a ReCreo Marketing, S. Coop. Galega para ser tratados conforme ás finalidades que correspondan.

Canto tempo conservamos os datos?

Os datos proporcionados e recolleitos serán tratados única e exclusivamente durante o tempo necesario e para as finalidades para as que se solicitaron en cada momento, así como para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar das finalidades do tratamento. ReCreo Marketing, S. Coop. Galega estableceu diferentes os prazos de conservación en función do tipo de datos e a finalidade aplicable o seu tratamento. Os prazos aplicables, salvo que se especifique un prazo diferente nas Condicións Xerais de Contratación do correspondente servizo, serán:

 • Clientes: os datos serán conservados mentres se manteña a relación contractual, máis un prazo máximo adicional de 6 anos tras a finalización do contrato, en aplicación da lexislación civil, mercantil e fiscal, salvo que deban conservarse bloqueados para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Candidatos: os datos serán conservados durante o prazo de 12 meses desde a última manifestación de interese ou consentimento, salvo que a interesada solicite a súa supresión.
 • Contacto: os datos poderán conservarse ata un máximo de 12 meses, salvo que deba conservarse bloqueados para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Actividades promocionais en redes sociais: os datos serán conservados durante 12 meses, salvo que deba conservarse bloqueados para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Seguridade: os datos serán conservados durante 5 anos, salvo que deba conservarse bloqueados para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Exercicio de dereitos polas interesadas: os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.
 • Notificacións sobre protección de datos: os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.

A que destinatarios comunicaranse os datos?

ReCreo Marketing, S. Coop. Galega non comunica datos de carácter persoal a terceiros, salvo que unha norma con rango de lei dispoñan o contrario ou se é necesario para a prestación do servizo contratado.

ReCreo Marketing, S. Coop. Galega poderá comunicar datos persoais ás autoridades competentes: fiscais e aduaneiras, xudiciais, forzas e corpos de seguridade do Estado, e calquera outro destinatario que en función da normativa vixente resulte de aplicación.

En relación ás comunicacións necesarias para a prestación do servizo contratado, comunicaranse aqueles datos imprescindibles para xestionar a petición das usuarias e prestar os servizos contratados, indicándose nas Condicións Xerais de Contratación correspondentes os termos en que se comunican devanditos datos e a identidade ou categoría de destinatarios, así como país de destino e garantías adecuadas adoptadas en caso de transferir datos fóra da Unión Europea. En calquera caso, en función da modalidade de pago que se seleccione, será necesario comunicar ás entidades financeiras e bancarias, os datos pertinentes para proceder á cobranza dos servizos.

No caso de que unha usuaria deixe un comentario ou interaccione socialmente co sitio web de www.recreomarketing.com ou nas redes sociais nas que esta está presente, debe ter presente que os seus datos serán publicados na contorna no que actúe, é dicir, estará a autorizar expresamente a comunicación dos seus datos -asociados á acción que realiza- ao resto de usuarias que acceden ao sitio web ou rede social.

Os datos que tratamos só se almacenan nas nosas instalacións, ou nas instalacións dos nosos provedores de servizos, situadas todas elas dentro do territorio español.

Non obstante ReCreo Marketing, S. Coop. Galega, utiliza a plataforma ofrecida pola empresa Dinahosting, a cal se atopa localizada en Santiago de Compostela, para o hosting do seu dominio web.

Cales son os teus dereitos en relación aos teus datos?

Tes dereito a obter confirmación de se estamos a tratar ou non datos persoais que che  conciernan, a acceder aos teus datos persoais, e a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou completar os datos incompletos.

Tamén tes dereito a solicitar a supresión dos teus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. ReCreo Marketing, S. Coop. Galega procederá á supresión dos mesmos sen dilación salvo que sexa necesario conservalos en cumprimento dunha obrigación legal, ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias, poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos. Nese caso procederemos ao seu bloqueo e só poderán ser tratados para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Tes dereito, en determinadas circunstancias, a recibir os datos persoais que nos proporcionaras, nun formato estruturado de uso común e lectura mecánica.

En determinadas circunstancias e por motivos baseados na túa situación particular, poderás opoñerte ao tratamento dos teus datos e ReCreo Marketing, S. Coop. Galega deixará de tratalos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Todos estes dereitos poden exercitarse, en calquera momento solicitándoo na seguinte dirección:

ReCreo Marketing, S. Coop. Galega

Polígono Industrial Barro-Meis

Parcela A 4.5, Porta 20

36692 Barro – Pontevedra

Ou ben enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo:

ola@recreomarketing.com

En todo caso, deberá acompañarse a solicitude dunha copia do documento oficial que acredite a identidade do titular dos datos.

Se consideras que non obtiveches satisfacción no exercicio dos teus dereitos, podes presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, autoridade de control competente en materia de protección de datos, cuxos datos de contacto son: Calle Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

As usuarias do sitio web e dos servizos de ReCreo Marketing, S. Coop. Galega, son responsables da veracidade, actualidade e exactitude dos datos que proporcionan a ReCreo Marketing, S. Coop. Galega, considerándose veraces, actuais e exactos os datos facilitados por eles mesmos.